Gratis verzending voor alle bestellingen boven €150 *excl.  BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens:

Sundar BV
Schalmei 27
2970 Schilde
BTW BE 0768538720

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Sundar BV met maatschappelijke zetel te Schalmei 27, 2970 Schilde, BTW BE 0768538720, (hierna ‘Sundar) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Sundar BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, tenzij wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sundar aanvaard zijn.

Sundar bv verkoopt niet aan consumenten. De klant verklaart uitdrukkelijk geen consument te zijn.

Artikel 2: Aanbod en prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, en exclusief leverings-, reservatie- of administratieve kosten. Voor de verzending worden kosten aangerekend bij bestellingen onder €150 ex. BTW. Voor bestellingen van LCN geldt er een minimale bestelwaarde van €100 ex BTW, onder dit bedrag kan u geen bestelling plaatsen. Voor bestellingen van Monteil geldt een minimale bestelwaarde van €75 ex BTW, onder dit bedrag kan u geen bestelling plaatsen. Deze voorwaarden worden vermeld in het check-out-proces, indien u niet aan de minimale bestelwaarde komt. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sundar niet. Sundar is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sundar is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het contactformulier.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of worden ingetrokken door Sundar. Sundar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3: Online aankopen
De klant dient in te loggen of te registreren om de prijzen te kunnen zien en een bestelling te kunnen plaatsen. Na registratie of aanmelden verloopt de bestelprocedure  als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar de ‘winkelmandje’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. De klant vult de facturatiegegevens aan en heeft de mogelijkheid om een ander verzendadres op te geven. De klant krijgt de mogelijkheid om opmerkingen te noteren bij ‘Bestelnotities’. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. De Klant heeft de mogelijkheid om te betalen via Bancontact. 

Eenmaal een bestelling geplaatst is, kan deze niet meer geannuleerd worden. De klant zal gehouden zijn het integrale bedrag van de bestelling te betalen, behoudens als bepaalde producten niet meer voorradig zijn.

Indien bepaalde producten tijdelijk of definitief niet meer voorradig zouden zijn, zal Sundar de klant hiervan zo spoedig mogelijk verwittigen. Sundar kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden, hetgeen de klant aanvaardt.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.
De levering gebeurt door GLS en vertrekt rechtstreeks van de producent in Duitsland en hiervoor betaalt de Klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Sundar binnen de 48 uur na ontvangst.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Sundar was geboden.

Indien slechts een deel van de door de Klant bestelde producten voorradig is, hetgeen onder andere het geval kan zijn bij zogenaamde back orders, is Sundar niet gehouden om de bestelling in gedeelten te leveren. Sundar heeft het recht om te wachten tot alle producten voorradig zijn alvorens deze uit te leveren. Sundar zal, in de mate van het mogelijke, in deze rekening houdend met de wensen van de Klant. Indien klant en Sundar overeenkomen dat de bestelling in gedeelten wordt uitgeleverd, zullen de eventueel hieruit voortvloeiende hogere leveringskosten ten laste van de Klant vallen.

Artikel 5: Betaling en Eigendomsvoorbehoud
Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.

Alle facturen van Sundar zijn in principe vooraf betaalbaar en dit enkel via de door Sundar aangegeven betaalmethodes. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Sundar. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sundar te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

De Klant aanvaardt dat Sundar slechts tot levering overgaat na ontvangst van betaling van het bedrag vermeld op zijn bestelling. 

Als de Klant de facturen van Sundar niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft Sundar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidinteresten van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijfentwintig euro (25,00 €). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten ten laste van de Klant vallen. Tenslotte zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant. Onverminderd het voorgaande behoudt Sundar zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 6: Klantendienst
De klantendienst van Sundar is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Schalmei 27, 2970 Schilde, België. 

Artikel 7: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Sundar respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Sundar heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Sundar houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected] .

Artikel 8: Klachten

Alle klachten betreffende de facturen en/of de diensten van Sundar dienen schriftelijk, op gemotiveerde wijze, binnen de veertien (14) werkdagen volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan Sundar ter kennis te worden gebracht, op straffe van niet ontvankelijkheid.

Het terug sturen en/of omwisselen van producten kan slechts na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sundar. De verzendingskosten vallen in dat geval ten laste van de Klant.

Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen. Indien zou blijken dat de klacht van de Klant gegrond was, zal Sundar het desgevallend teveel betaalde bedrag terugbetalen als enige vergoeding.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Sundar zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden ingeval van schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik en/of bewaring van de producten en/of diensten. Hetzelfde geldt indien de Klant of een derde de producten en/of diensten op een of andere wijze bewerkt en/of gewijzigd heeft.

De aansprakelijkheid van Sundar zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende bestelling, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. Sundar kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige vervolgschade, van welke aard ook, door de Klant of door enige derde geleden.

Artikel 10: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Varia

Sundar is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering en/of voor (gedeeltelijke) niet-uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Alle overeenkomsten afgesloten met Sundar worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen inzake deze overeenkomsten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.